Tuesday, April 12, 2011

Soka gakkai exists for the people